Haagse Schaakbond

Home
Clubs
Agenda
Contact
Senioren
HSB
Competitie
Wedstrijden
Jeugd
Algemeen
Wedstrijden
Grand Prix
Inschrijven GP
NK12
Schaakles
PK HSB 2019
Algemeen
Groep A
Groep B
Deelnemers
Reglement
Kampioenen
Druiventoernooi
Algemeen
Nieuws (jeugd)
Reglement jeugdcommissie
Geschreven door Ruurd Kunnen   
11-10-2012

Reglement jeugdcommissie

De HSB heeft geen reglement waarin de samenstelling, de taken en de werkwijze van de jeugdcommissie zijn vastgelegd. Het bestaande jeugdreglement is eigenlijk een reglement voor de jeugdwedstrijden.

De organisatie, taken en werkwijze van de jeugdcommissie worden volgens art. 12.3 van de statuten vastgesteld door het bestuur.
In het Huishoudelijk Reglement is alleen bepaald dat een bestuurslid jeugdleider is en dat deze de jeugdwedstrijden leidt en een jaarverslag maakt.

Het Bestuur stelt voor het Huishoudelijk Reglement zo te veranderen dat ook in dit reglement de Jeugdcommissie voorkomt. Dit wordt bereikt door een toevoeging aan art. 1.4, punt 3 (“Hij wordt bijgestaan door de jeugdcommissie, bedoeld in artikel 3 van de statuten en artikel 5 van dit huishoudelijk reglement.”). Tevens wordt in dit artikel de passage “en is verantwoordelijk voor het afnemen van schaakexamens” geschrapt, omdat dit de verantwoordelijkheid van de diplomaconsul is. In het nieuwe artikel 5 wordt bepaald dat organisatie, taken en werkwijze van de jeugdcommissie in het door het bestuur vast te stellen reglement Jeugdcommissie worden vastgelegd. De nummering van de oude artikelen 5 t/m 8 wordt 6 t/m 9.
Tot slot wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om vast te leggen dat de afvaardiging naar de Bondsraad bestaat uit twee leden en twee plaatsvervangende leden (artikel 3.1), conform de feitelijke samenstelling van de Bondsraad.

Het bestuur heeft de organisatie, taken en werkwijze van de Jeugdcommissie in overleg met de Jeugdcommissie vastgelegd in het Reglement Jeugdcommissie, conform het nieuwe artikel 5 Huishoudelijk Reglement. Dit reglement wordt ter kennisneming bijgevoegd.


Reglement Jeugdcommissie


Samenstelling
1. De Jeugdcommissie bestaat uit ten minste drie leden (exclusief de diplomaconsul).
2. De leden van de Jeugdcommissie worden jaarlijks in september door het bestuur benoemd.
3. De leden van de Jeugdcommissie verdelen onderling de taken van de commissie, met dien verstande dat
- de Jeugdcommissie uit haar midden een voorzitter kiest;
- de Jeugdcommissie uit haar midden een voordracht doet voor een jeugdleider.
4. De diplomaconsul van de KNSB maakt deel uit van de Jeugdcommissie.

Bevoegdheden, verantwoordelijkheden en werkwijze
5. De Jeugdcommissie wordt betrokken bij alle activiteiten die het jeugdschaken binnen de HSB aangaan en die worden geïnitieerd door het bestuur van de HSB of de KNSB.
De jeugdleider houdt het bestuur op de hoogte van het werk van de Jeugdcommissie en stelt besluiten, standpunten en opvattingen van het bestuur met betrekking tot het jeugdschaken en de Jeugdcommissie aan de orde conform artikel 1.4 van het Huishoudelijk Reglement. De Jeugdcommissie adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd over het jeugdbeleid.

Taken
6. De Jeugdcommissie heeft kerntaken en overige taken. De kerntaken dienen elk seizoen onverminderd te worden uitgevoerd. De uitvoering van de overige taken is afhankelijk van het aantal leden van de commissie en hun inzetbaarheid en wordt bepaald in overleg met het Bestuur.
7. De kerntaken van de Jeugdcommissie zijn:
a. De Jeugdcommissie organiseert de persoonlijke jeugdkampioenschappen, de jeugdcompetities en de schoolschaakcompetities als voorronde voor de KNSB kampioenschappen.
b. De Jeugdcommissie coördineert de aanmeldingen voor de jeugd NK’s.
c. De Jeugdcommissie is verantwoordelijk voor het afnemen van schaakexamens op scholen en clubs
d. De jeugdcommissie stelt ieder jaar een kalender van jeugdactiviteiten op en verzorgt de daarbij behorende informatie
e. Jaarlijks schrijft de Jeugdcommissie een jeugdleidersvergadering uit. Daarin evalueert zij het afgelopen seizoen, en informeert zij de jeugdleiders van de aangesloten verenigingen.
8. De overige taken zijn:
f. De Jeugdcommissie is belast met de afvaardiging van jeugdteams naar het jaarlijkse Hutton toernooi.
g. De Jeugdcommissie organiseert jeugdtrainingen.
h. De Jeugdcommissie houdt de speelsterkte bij van de HSB-jeugdspelers en levert de informatie aan de KNSB voor de landelijke jeugdratings.
i. De Jeugdcommissie stimuleert en faciliteert verenigingen tot het organiseren van Grand Prix en coördineert deze activiteiten
j. De Jeugdcommissie bevordert de organisatie van een Grand Slamtoernooi.


Vastgesteld door het Bestuur, na overleg met de Jeugdcommissie,
ter kennis gebracht aan de AV op 2-5-2012

Artikel aangelegd op: 11-10-2012
 
© 2019 Haagse Schaakbond
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.